Акти Міністерства транспорту та інфраструктури України

> > Акти Міністерства транспорту та інфраструктури України

АзербайджанНаказ Міністерства транспорту і зв’язку України від 24 червня 2010 року № 385 «Про затвердження Інструкції з використання контро

Наказ 24.06.2010 N 385 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  20 жовтня 2010 р.  за N 946/18241   Про затвердження Інструкції  з використання контрольних пристроїв  (тахографів) на автомобільному транспорті { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  інфраструктури  N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012  N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }    Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 ( 993_025 ) про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті Н А К А З У Ю:  1. Затвердити Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, що додається.  2. Державній адміністрації автомобільного транспорту:  2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  2.2. Довести цей наказ до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та забезпечити контроль за його виконанням.  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень.    Міністр                                                    К. Єфименко  ПОГОДЖЕНО:  Міністр  внутрішніх справ України А.В.Могильов  В.о. Голови Державного комітету  України з питань технічного  регулювання та споживчої політики В.В.Ареф'єв  Міністр  промислової політики України Д.В.Колєсніков  Голова Державного комітету України  з питань регуляторної політики  та підприємництва М.Ю.Бродський  Заступник Міністра праці  та соціальної політики України В.Матвійчук  ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства  транспорту та зв'язку  України  24.06.2010 N 385  Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  20 жовтня 2010 р.  за N 946/18241    ІНСТРУКЦІЯ  з використання контрольних пристроїв  (тахографів) на автомобільному транспорті  { У тексті Інструкції слово "Мінтрансзв'язку" замінено  словом "Мінінфраструктури" згідно з Наказом  Міністерства інфраструктури N 340 ( z0935-14 ) від  24.07.2014 }  I. Загальні положення  1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) ( 994_016 ) (далі - ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 ( 993_025 ) про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, а також Законів України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).  1.2. Ця Інструкція визначає порядок установлення, технічного обслуговування та використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах (крім таксі), які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів. { Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  1.3. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі). { Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:  адаптація тахографа до транспортного засобу - оновлення або підтвердження параметрів автомобільного транспортного засобу, що зберігаються у пам'яті тахографа, до яких залежно від типу тахографа належать: ідентифікаційний номер (VIN-код) та номерний знак (цифри та літери, нанесені на номерному знаку, - VRN) автомобільного транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати визначення константи тахографа "k", характеристичного коефіцієнта автомобільного транспортного засобу "w", ефективного кола шини "l", а також показники часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке алаштований обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності). Термін "адаптація тахографа до транспортного засобу", за визначенням ЄУТР ( 994_016 ), - "калібрування";  картка - картка контрольного пристрою (тахографа) з вбудованою мікросхемою, призначена для використання в цифровому тахографі; контрольний пристрій (тахограф) - обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв;  перевізники - суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом;  ПСТ - пункт сервісу тахографів, спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб'єктами господарювання (резидентами України), що виконують передбачені ЄУТР ( 994_016 ) функції "майстерні або механіка" та внесені Мінінфраструктури як компетентним органом з виконання ЄУТР до переліку уповноважених суб'єктів господарювання (далі - Перелік);  тахокарта - бланк, призначений для внесення й зберігання зареєстрованих даних, який вводять в аналоговий контрольний пристрій (тахограф) та на якому маркувальні пристрої останнього здійснюють безперервну реєстрацію інформації, що підлягає фіксуванню відповідно до положень ЄУТР ( 994_016 );  технічне обслуговування тахографа - технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або пов'язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу;  VIN-код (Vehicle Identification Number) - ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється виробником транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов транспортного засобу.  Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 1314-18 ), "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ).  II. Установлення та технічне обслуговування тахографів  2.1. Виробники транспортних засобів здійснюють установлення тахографів згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ).  2.2. ПСТ установлюють тахографи на транспортні засоби, що перебувають в експлуатації, та виконують роботи з технічного обслуговування тахографів згідно із замовленнями перевізників відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ), а також виробників тахографів та транспортних засобів.  2.3. ПСТ не може передоручати виконання робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів іншим фізичним або юридичним особам.  2.4. Транспортні засоби, призначені для перевезення небезпечних вантажів, обладнують ахографами з урахуванням положень пунктів 2.1 - 2.3 цього розділу та відповідно до законодавства щодо встановлення вимог до конструкцій таких транспортних засобів.  2.5. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 1314-18 ). { Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказів Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012, N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }  2.6. ПСТ виконують перевірку та адаптацію тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) періодично кожні два роки, а також у разі:  установлення або заміни тахографа;  ремонту тахографа;  зміни типу розмірів пневматичних шин автомобільного транспортного засобу;  якщо під час технічного обслуговування або ремонту автомобільного транспортного засобу відбулося пошкодження таблички тахографа або пломб, накладених на його складові, під час установлення або адаптації або у разі зміни конструкції автотранспортного засобу, що може вплинути на роботу тахографа.  2.7. За результатами перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу ПСТ оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу за формою, наведеною в додатку 1.  Бланк протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу роздруковується відповідальною особою ПСТ на папері формату А4 (210х297 мм) щільністю 100 г/кв.м або більше. Не допускається робити закреслення чи виправлення відомостей, які заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано та поставлено печатку відповідальної особи ПСТ. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляються прочерки. { Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }  ПСТ надає один примірник зазначеного протоколу перевізнику, а другий залишає собі і зберігає разом з тахокартою або у разі цифрового тахографа - з роздруківкою та електронними файлами, що підтверджують достовірність наведених у протоколі даних.  Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.  2.8. За умови позитивних результатів перевірки та адаптації тахографа ПСТ відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) маркує транспортний засіб та опломбовує тахограф і йогоскладові чітким відбитком тавра згідно з вимогами додатка 2.  III. Умови використання тахографів  3.1. Виробники транспортних засобів, перевізники, водії та ПСТ використовують тахографи, тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ).  3.2. Мінінфраструктури забезпечує відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) обіг (облік, видачу, скасування, призупинення дії, поновлення, перевірку чинності) карток чотирьох типів для цифрових тахографів: водія (картка водія); ПСТ (картка майстерні); особи, уповноваженої здійснювати контроль (картка контролера); перевізника (картка підприємства).  3.3. Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:  забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;  своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;  використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа - особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;  має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР ( 994_016 ), або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;  у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);  у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.  3.4. Якщо в рейсі перебувають двоє водіїв, положення абзаців п'ятого - сьомого пункту 3.3 цього розділу поширюються на кожного водія окремо.  3.5. Перевізники:  забезпечують водіїв, які відправляються в рейс, необхідною кількістю тахокарт або паперу для роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий);  зберігають інформацію, отриману за допомогою тахографа, кожного водія протягом 12 місяців з дати останнього запису, а протоколи перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, свідоцтва про повірку - протягом одного року з дати закінчення терміну їх дії;  аналізують інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та запобігання виникненню їх в подальшому.  3.6. Перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ) здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку:  правильності роботи тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов'язковість установлення тахографа певного типу - аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР) ( 994_016 );  наявності та цілісності таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;  дотримання вимог щодо періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також перевірки тахографа;  дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;  наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;  строків зберігання відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.  Голова Державної адміністрації  автомобільного транспорту С.Доброход    Додаток 1  до Інструкції  з використання контрольних  пристроїв (тахографів)  на автомобільному транспорті    МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ    ПРОТОКОЛ  перевірки та адаптації тахографа  до транспортного засобу  Ідентифікаційний номер UA ____ N_________    від "_______" _________________ 20___ року  1. Найменування та місцезнаходження пункту сервісу тахографів ___  _________________________________________________________________  2. Порядковий номер пункту сервісу тахографів у Переліку  суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне  обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних  транспортних засобах ____________________________________________  3. Номер картки майстерні (у разі обслуговування цифрових  тахографів) ____________________  4. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного  перевізника ___________________  уповноважена особа (прізвище, ім'я, по батькові) ________________  __________________________________________  5. Дані транспортного засобу:  1) марка, модель, рік випуску ___________________________________  2) реєстраційний номер транспортного засобу (VRN) _______________  3) ідентифікаційний номер (VIN) _________________________________  6. Дані тахографа:  1) марка, модель_________________________________________________  2) тип __________________________________________________________  3) виробник _____________________________________________________  4) заводський номер _____________________________________________  5) дата виготовлення ____________________________________________  6) підстава для перевірки та адаптації(1) _______________________  7) дата попередньої перевірки та адаптації ______________________  UA(2)_______________  7. Перевірка та адаптація тахографа до транспортного засобу  здійснюються за допомогою(3):  ділянки дороги довжиною не менше ніж 1000 метрів;  стенду з біговими барабанами чи роликами;  пристрою аналогічного відтворення параметрів руху транспортного  засобу із застосуванням устаткування для автоматичного  реєстрування часу, швидкості та пройденої ним відстані, який  відповідає вимогам згідно з процедурою оцінки відповідності.   Додаток 2  до Інструкції з використання  контрольних пристроїв  (тахографів)  на автомобільному транспорті   МАРКУВАННЯ ТАХОГРАФІВ  1. Для маркування табличок тахографів та пломб, що використовують для пломбування тахографів, застосовують познаку пункту сервісу тахографів: "UA - ППП", де ППП - номер пункту сервісу тахографів за переліком уповноважених суб'єктів господарювання.  2. Табличка перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу має бути самоклейна та пошкоджуватися при спробі знімання. На табличці тахографа повинно бути наведено відповідно до даних, зазначених у протоколі перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу згідно з додатком 1 до цієї Інструкції: назву та адресу пункту сервісу тахографів або познаку пункту сервісу тахографів; характеристичний коефіцієнт транспортного засобу "w = ... об/км" або "w = ... імп/км"; ефективне коло шин коліс транспортного засобу "l = ... мм"; константу тахографів у формі "k-… об/км" або "k-… імп/км"; { Абзац шостий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 } дату перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу; розмір шин; { Пункт 2 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 } Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN). { Пункт 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  3. Пломбування тахографів та їх складових здійснюють згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ). Для пломбування тахографіввикористовують такі пломби:  3.1. Пломба капсульна втиснута, червона, пластмасова діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.  3.2. Пломба свинцева двостороння (відбиток тавра з познакою пункту сервісу тахографів - випуклий) діаметром 12 мм з тавром.  3.3. Пломба ремонтна (втиснута, червона) діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.  

Наказ від 19 квітня 2013 року № 239 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757"

Міністерство інфраструктури України  Наказ від 19 квітня 2013 року № 239   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 року за № 725/23257   Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757   Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, НАКАЗУЮ: 1. У пункті 1 наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, слова «оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -- членами ЄКМТ» замінити словами «проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту». 2. Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, виклавши його в новій редакції, що додається. 3. Внести зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -- членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675, виклавши його в новій редакції, що додається. 4. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити: 4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.   Міністр В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Бродський Голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Є. Пронченко     ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 року за № 725/23257   Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку   I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі -- дозвіл), їх обміну та обліку. 1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України. 1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності. 1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: квота -- кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду; квота автомобільного перевізника -- кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати; обмежена квота -- квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.   II. Узгодження квоти дозволів 2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України. 2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами). 2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів. 2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.   III. Оформлення та видача дозволів 3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі -- пункт видачі дозволів). 3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі -- уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів. Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою: схеми міжнародного маршруту; графіка роботи та відпочинку водіїв; копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності; копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення. Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки. 3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу. 3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп’ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду). 3.6. У дозволі зазначаються: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання); реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу; дата видачі дозволу. Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи. 3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. 3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів. 3.9. Міністерство інфраструктури України може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме: оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки; оформлення проводити на завантажені автомобілі; оформлення проводити на певні види перевезень; оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн. 3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі -- Комісія з розподілу), у складі не менше п’яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками). 3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів. 3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні та квартальні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав. Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів. 3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік 3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти. 3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів. 3.16. Автомобільний перевізник може отримати одноразово не більше виділеної йому квартальної квоти дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (окремо за кожним видом дозволу). Якщо автомобільний перевізник використав квартальну квоту дозволів для перевезення вантажів, він може отримати дозволи для перевезення вантажів наступного кварталу в межах виділеної йому річної квоти дозволів для перевезення вантажів. Якщо автомобільний перевізник не повністю використав виділену йому квартальну квоту дозволів, у наступному кварталі він одноразово може отримати дозволи у кількості, що не перевищує кількість дозволів, використаних ним у попередньому кварталі. 3.17. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів. Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України. 3.18. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 3.19. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).   IV. Порядок використання та повернення дозволів 4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів. 4.2. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого йому дозволу. 4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються. 4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків: правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника -- юридичної особи; зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи -- підприємця; створення автомобільного перевізника -- юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник -- фізична особа -- підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена. 4.5. Використані автомобільним перевізником дозволи підлягають обов’язковому поверненню в пункти видачі дозволів протягом 15 днів після завершення поїздки. 4.6. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його до закінчення строку дії дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.   V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів 5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів. 5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. 5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності -- заступник голови. 5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним. 5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер. 5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті. 5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб. 5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали -- до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали -- до 1 квітня року, наступного за звітним). Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 1 квітня року, наступного за звітним.   VI. Облік і зберігання бланків дозволів 6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті. 6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.   Директор Департаменту автомобільного транспорту Д. Петухов

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ №239 від 19.04.2013 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 2

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ   НАКАЗ   19.04.2013    № 239                                                                             Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 р. за № 725/23257   Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757   Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, НАКАЗУЮ: 1. У пункті 1 наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, слова «оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ» замінити словами «проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту». 2. Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, виклавши його в новій редакції, що додається. 3. Внести зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675, виклавши його в новій редакції, що додається. 4. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити: 4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.     Міністр                                                                                                        В.В. Козак                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 20.08.2004  № 757 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 19.04.2013 № 239)                                                                                               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 р. за № 725/23257   ПОРЯДОК оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку     I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі - дозвіл), їх обміну та обліку. 1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України. 1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності. 1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: квота - кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду; квота автомобільного перевізника - кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати; обмежена квота - квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.     II. Узгодження квоти дозволів 2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України. 2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами). 2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів. 2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам. III. Оформлення та видача дозволів 3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі - пункт видачі дозволів). 3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі - уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів. Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою: схеми міжнародного маршруту; графіка роботи та відпочинку водіїв; копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності; копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення. Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки. 3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу. 3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп'ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду). 3.6. У дозволі зазначаються: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання); реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу; дата видачі дозволу. Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи. 3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. 3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів. 3.9. Міністерство інфраструктури України може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме: оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки; оформлення проводити на завантажені автомобілі; оформлення проводити на певні види перевезень; оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн. 3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі - Комісія з розподілу), у складі не менше п’яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками). 3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів. 3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні та квартальні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав. Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів. 3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік. 3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти. 3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів. 3.16. Автомобільний перевізник може отримати одноразово не більше виділеної йому квартальної квоти дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (окремо за кожним видом дозволу). Якщо автомобільний перевізник використав квартальну квоту дозволів для перевезення вантажів, він може отримати дозволи для перевезення вантажів наступного кварталу в межах виділеної йому річної квоти дозволів для перевезення вантажів. Якщо автомобільний перевізник не повністю використав виділену йому квартальну квоту дозволів, у наступному кварталі він одноразово може отримати дозволи у кількості, що не перевищує кількість дозволів, використаних ним у попередньому кварталі. 3.17. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів. Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України. 3.18. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 3.19. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).   IV. Порядок використання та повернення дозволів 4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів. 4.2. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого йому дозволу. 4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються. 4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків: правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника - юридичної особи; зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи - підприємця; створення автомобільного перевізника - юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник - фізична особа - підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена. 4.5. Використані автомобільним перевізником дозволи підлягають обов’язковому поверненню в пункти видачі дозволів протягом 15 днів після завершення поїздки. 4.6. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його до закінчення строку дії дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.   V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів 5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів. 5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. 5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови. 5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним. 5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер. 5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті. 5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб. 5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним). Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.   VI. Облік і зберігання бланків дозволів 6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті. 6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.   Директор Департаменту автомобільного транспорту                        Д.В. Петухов  

Заява претендента про участь у конкурсі на отримання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту

З Р А З О К  Заява претендента про участь у конкурсі на отримання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту   Я,____________________________________________________________ , (юридична або фізична особа, посада та прізвище керівника для юридичної особи) ознайомився (лась) з оголошенням Державної адміністрації автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України про проведення конкурсу та його Умовами і бажаю взяти участь у ньому для одержання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту (з них із можливістю виконувати перевезення до Італії _____, Австрії _____, Греції _____, Угорщини _____, Росії _____). Зобов’язуюсь виконувати умови конкурсу, вимоги законодавчих та інших нормативно-правових документів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом. Місцезнаходження претендента: ____________________________________ ____________________________________________________________________.   До заяви додаються: 1. Анкета претендента на отримання дозволу ЄКМТ. 2. Копія ліцензії на право виконання міжнародних перевезень вантажів (при наявності). 3. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. 4. Копії сертифікатів.   Керівник ______________________ м. п.                                         (дата, підпис)     Примітки: 1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути скомплектований у вигляді загальної частини (пункти 1, 2) та комплекту на кожний автомобіль – тягач та на кожний причіп/напівпричіп (пункти 3, 4). 2. Пакети документів мають бути прошиті і засвідчені печаткою заявника. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають бути завірені підписом керівника (власника) і печаткою заявника.   З Р А З О К       А Н К Е Т А претендента на участь в конкурсі на отримання дозволу (лів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту       Відомості про юридичну або фізичну особу, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на отримання дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту:   1. Реквізити претендента______________________________________________________________________________________ (назва підприємства) ____________________________________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код підприємства ЄДРПОУ) ____________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, адреса)   (посада та прізвище, ім’я, по батькові керівника) ____________________________________________________________________________________________________________ (телефон, факс) 2. Наявність рухомого складу:   Автомобіль Причіп / Напівпричіп Марка Модель Рік виготов-лення Держ. номер Ідент. номер вироб-ника (VIN) Інформація щодо сертифікатів Серія і номер ліцен-зійної картки Марка Модель Рік виготов-лення Держ. номер Ідент. номер вироб-ника (VIN) Інформація щодо сертифікатів Номер Дата видачі Термін дії Ким видано Номер Дата видачі Термін дії Ким видано                                       Всього:                                           3. Інформація щодо отримання дозволів ЄКМТ в попередні роки (рік, кількість дозволів, кількість кругорейсів на місяць) ____________________________________________________________________________________________________________     4. Місце стоянки транспортних засобів __________________________________________________________________________   5. Наявність ремонтної бази ___________________________________________________________________________________   6. Інші відомості щодо претендента (заповнюються у разі потреби): ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________     Керівник __________________________ (дата, підпис)   М. п.       Примітка: Якщо роботи за пунктами 4, 5 виконують сторонні організації, то додаються копії відповідних договорів.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.05.2013р. N 329 «Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в ц

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 30.05.2013  № 329 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України фф 14 червня 2013 р.  за № 964/23496 Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)», Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 4.8.40 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах), що додається. 2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О. Міністр В.В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної інспекції України  з безпеки на наземному транспорті Голова Антимонопольного  комітету України Заступник Міністра  соціальної політики України -  керівник апарату Міністр внутрішніх справ України Голова Державної служби України  з питань регуляторної політики  та розвитку підприємництва   Є.А. Пронченко В.П. Цушко В. Коломієць В.Ю. Захарченко М.Ю. Бродський         ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства  інфраструктури України  30.05.2013  № 329 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  14 червня 2013 р.  за № 964/23496 ПОРЯДОК  обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті і визначає процедури видачі, оновлення, заміни та анулювання дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах), а також строки дії таких карток. 1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: картка - картка цифрового контрольного пристрою (тахографа) із вбудованою мікросхемою, призначеною для використання в цифровому контрольному пристрої, типи якої затверджено відповідно до вимог ЄУТР (картка водія зі строком дії до 5 років; картка майстерні зі строком дії до 1 року; картка контролера зі строком дії до 2 років; картка підприємства зі строком дії до 5 років); Компетентний орган - Міністерство інфраструктури України, визначене Компетентним органом з питань виконання ЄУТР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 914 «Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)»; контролер - особа, уповноважена відповідно до законодавства здійснювати контроль за режимом праці та відпочинку водіїв, а також державний контроль у сфері безпеки дорожнього руху; ПСТ - спеціально облаштована виробнича ділянка для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб'єктами господарювання, що виконують передбачені ЄУТР функції майстерні або механіка та внесені до переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах (далі - Перелік), затвердженого Компетентним органом; ТЗ - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій; Центр з видачі карток Компетентного органу - орган із сертифікації, який призначений Компетентним органом для забезпечення обігу карток для цифрових контрольних пристроїв відповідно до вимог ЄУТР та не здійснює діяльності, пов’язаної з користуванням картками. II. Умови отримання карток 2.1. Картки водія видаються фізичним особам: які мають право керувати ТЗ; які мають національне посвідчення водія хоча б однієї з категорій: С, С1, D, D1; які не мають на дату подачі заяви, у випадку первинної видачі картки, іншої діючої картки водія; які мають постійне місце проживання на території України. 2.2. Картки підприємства видаються суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території України, які є власниками або користувачами ТЗ, які відповідно до чинного законодавства повинні бути обладнані тахографами. Суб’єкту господарювання може бути видано декілька карток цього типу. 2.3. Картка майстерні видається ПСТ, які внесені до Переліку та не мають права на картку підприємства. Суб’єкту господарювання може бути видано декілька карток цього типу. Суб’єкт господарювання - виробник ТЗ, які відповідно до чинного законодавства повинні бути обладнані тахографами, може отримати картку майстерні (для виконання робіт з установлення тахографів на ТЗ та їх активації), а також картку підприємства (в разі виконання перевезень, пов’язаних з його виробничими потребами власними або орендованими ТЗ). 2.4. Картки контролера видаються особам, що уповноважені відповідно до законодавства здійснювати контроль за режимом праці та відпочинку водіїв, а також особам, які здійснюють державний контроль у сфері безпеки дорожнього руху. Картка контролера видається за умови відсутності у зазначених осіб на дату подачі заяви, у випадку первинної видачі картки, іншої діючої картки (незалежно від її типу). III. Порядок видачі та оновлення карток, що використовуються в цифрових тахографах 3.1. Для отримання картки заявник подає заяву до Центру з видачі карток Компетентного органу особисто або поштовим відправленням. 3.2. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки водія повинна містити таку інформацію про водія: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта водія (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові українськими літерами; прізвище та ім’я латиницею (з національного посвідчення водія або відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (у разі відсутності транслітерації в національному посвідченні водія)); дату та місце народження; серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий; місце проживання; серію та номер національного посвідчення водія; дату видачі національного посвідчення водія; категорію (категорії) згідно з національним посвідченням водія; найменування (код) установи, яка видала посвідчення водія; причину оновлення картки водія (у разі видачі картки на новий строк); відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки водія інформація підтверджується копіями: сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання водія; національного посвідчення водія. 3.3. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки підприємства повинна містити таку інформацію: 1) про суб'єкта господарювання: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб'єкта господарювання; код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)); місцезнаходження (місце проживання); номери телефону, факсу та електронну адресу; причину оновлення картки підприємства (у разі видачі на новий строк); 2) про користувача картки підприємства (керівника підприємства або відповідальну особу, призначену наказом по підприємству): реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові українськими літерами; прізвище та ім’я латиницею (з національного посвідчення водія або відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (у разі відсутності національного посвідчення водія або відсутності транслітерації в національному посвідченні водія)); дату та місце народження; серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий; місце проживання; відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки підприємства інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями: установчих документів суб’єкта господарювання; документів, що підтверджують наявність трудових відносин між суб’єктом господарювання та користувачем картки; сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання користувача картки підприємства; національного посвідчення водія (у разі написання прізвища та імені латиницею з національного посвідчення водія). 3.4. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки майстерні повинна містити таку інформацію: 1) про суб'єкта господарювання: найменування (прізвище, ім’я, по батькові); номер ПСТ, зазначений у Переліку; код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)); місцезнаходження (місце проживання); місце розташування виробничої бази; номери телефону, факсу та електронну адресу; причину оновлення картки майстерні (у разі видачі на новий строк); 2) про користувача картки майстерні (керівника майстерні або відповідальну особу, призначену наказом по майстерні, дані про яких містяться в Переліку): реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові українськими літерами; прізвище та ім’я латиницею (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»); дату та місце народження; серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий; місце проживання; відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки майстерні інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями: установчих документів суб’єкта господарювання; документів, що підтверджують наявність трудових відносин між суб’єктом господарювання та користувачем картки; сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер такого документа, ким і коли він виданий та про місце проживання користувача картки майстерні. 3.5. Заява на видачу або оновлення (видачу на новий строк) картки контролера повинна містити таку інформацію: 1) про орган державного контролю: найменування; код згідно з ЄДРПОУ; місцезнаходження; номери телефону, факсу та електронну адресу; причину оновлення картки контролера (у разі видачі на новий строк); 2) про користувача картки (контролера): реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові українськими літерами; прізвище та ім’я латиницею (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»); дату та місце народження; серію та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ким і коли він виданий; відомості про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена в заяві на видачу або оновлення картки контролера інформація підтверджується завіреними в установленому законодавством порядку копіями: документів, що підтверджують наявність трудових відносин між органом державного контролю та користувачем картки; сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові користувача картки контролера, серію та номер документа, ким і коли він виданий. 3.6. До заяви на видачу або оновлення картки водія та картки контролера додається кольорова фотографія. Розмір фотографії повинен бути 3,5 х 4,5 см. Зображення має бути на білому фоні та займати 60-75 відсотків площі фотографії. 3.7. Заяви на видачу або оновлення карток всіх типів повинні містити зразок підпису користувача картки. 3.8. Заява на видачу або оновлення картки підписується заявником або уповноваженою ним відповідно до чинного законодавства особою. 3.9. Заявник забезпечує: достовірність інформації, зазначеної ним у заяві; дотримання умов і строків використання картки; використання своєї картки особисто; повернення картки до Центру з видачі карток Компетентного органу в разі виникнення обставин, які роблять неможливим застосування картки згідно з її призначенням. 3.10. Заява на видачу або оновлення картки реєструється в день її надходження до Центру з видачі карток Компетентного органу. 3.11. Картка видається користувачу картки протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви на видачу або оновлення картки, якщо не оформлено рішення про відмову у видачі картки згідно з пунктами 3.14, 3.15 цього розділу. 3.12. Після реєстрації заяви на видачу або оновлення картки уповноваженою особою Центру з видачі карток Компетентного органу перевіряються повнота та достовірність наданих даних, їх відповідність вимогам цього Порядку. Строк перевірки заяви на видачу або оновлення картки не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня реєстрації заяви на видачу або оновлення картки Центром з видачі карток Компетентного органу. 3.13. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності даних, зазначених у заяві на видачу або оновлення картки, Центр з видачі карток Компетентного органу може вимагати пред’явлення оригіналів документів, які підтверджують ці дані. У разі виникнення сумнівів стосовно достовірності оригіналів документів Центр з видачі карток Компетентного органу для проведення додаткової перевірки достовірності оригіналів документів може направити звернення у відповідні уповноважені органи. Строк проведення додаткової перевірки достовірності оригіналів документів не повинен перевищувати одного місяця. 3.14. У разі виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві на видачу або оновлення картки, Центр з видачі карток Компетентного органу у триденний строк з дня виявлення недостовірних даних відмовляє у видачі картки та повідомляє про прийняте рішення заявника із зазначенням причин відмови. 3.15. Якщо заява та додані до неї документи відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, Центр з видачі карток Компетентного органу перевіряє наявність (відсутність) раніше оформленої картки заявника в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР (TachoNET). У разі відсутності раніше оформленої діючої картки того самого типу в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу видає заявнику відповідну картку. У разі виявлення раніше оформленої діючої картки того самого типу в єдиній автоматизованій системі обліку карток, які видані Договірними Сторонами ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу повідомляє про це заявника та видає нову картку у разі повернення раніше оформленої діючої картки. У разі письмової відмови заявника повернути раніше оформлену діючу картку того самого типу, видану іншою Договірною Стороною ЄУТР, Центр з видачі карток Компетентного органу оформляє рішення про відмову у видачі картки і направляє його заявнику. 3.16. Видача картки майстерні супроводжується передачею користувачу картки (керівнику майстерні або відповідальній особі, призначеній наказом по майстерні, дані про яких містяться в Переліку) PIN-коду (числовий пароль, що застосовується для ідентифікації користувача картки майстерні). PIN-код видається в конверті під спеціальним захисним покриттям. 3.17. Фізичній собі видається лише одна картка водія. 3.18. Фізична особа, яка є власником картки водія, може користуватися тільки власною карткою водія. 3.19. Картка підприємства оформляється на ім'я керівника суб’єкта господарювання та/або відповідальної особи, яка призначена наказом по підприємству для проведення внутрішнього контролю за режимами праці і відпочинку водіїв, які є співробітниками цього суб’єкта господарювання. 3.20. Картка майстерні оформляється на ім'я відповідальної особи, яка призначена наказом по майстерні для проведення робіт з установлення та технічного обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах, дані про яку містяться в Переліку. Особі, яка є користувачем картки майстерні, не може бути видана картка іншого типу. 3.21. Після видачі першої картки майстерні ПСТ протягом строку дії такої картки має отримати звіт про інспектування процесу технічного обслуговування цифрових контрольних пристроїв (тахографів), який видає акредитований відповідно до законодавства орган з оцінки відповідності в галузі інспектування процесів технічного обслуговування тахографів для підтвердження правильності виконання процесу технічного обслуговування цифрових контрольних пристроїв (тахографів). 3.22. Особі, яка претендує на видачу картки контролера, може бути видана тільки одна картка такого типу. 3.23. Особі, яка є користувачем картки контролера, не може бути видана картка іншого типу. 3.24. За необхідності оновлення картки у зв'язку із закінченням строку її дії заява про видачу картки на новий строк подається до Центру з видачі карток Компетентного органу не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку дії картки. У разі оновлення картки у зв’язку зі зміною даних, нанесених на картці, заява про видачу картки на новий строк подається до Центру з видачі карток Компетентного органу протягом 15 робочих днів з дати настання причини оновлення картки. 3.25. Оновлення карток здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі, за умови повернення раніше оформленої картки до Центру з видачі карток Компетентного органу. 3.26. Строк оновлення карток водія і підприємства не повинен перевищувати 20 робочих днів з дати реєстрації заяви Центром з видачі карток Компетентного органу. Для карток контролера і майстерні строк оновлення не може перевищувати 15 робочих днів з дати реєстрації заяви Центром з видачі карток Компетентного органу. IV. Порядок заміни карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) 4.1. Заміна карток, строк дії яких не закінчився, здійснюється у разі: 1) пошкодження чи непрацездатності картки; 2) втрати або крадіжки картки. 4.2. Заява на заміну картки передається до Центру з видачі карток Компетентного органу протягом 7 календарних днів з дати настання причин заміни картки. Після надходження такої заяви дія відповідної картки анулюється. 4.3. Картка, що підлягає заміні, повертається до Центру з видачі карток Компетентного органу, за винятком випадків втрати або крадіжки картки. 4.4. У разі втрати або крадіжки власник такої картки повинен повідомити про такі випадки Центр з видачі карток Компетентного органу та оприлюднити в засобах масової інформації відповідну інформацію про це. 4.5. Реєстрація заяви на заміну картки, перевірка повноти та достовірності поданих даних та прийняття рішення про видачу нової картки здійснюються в порядку, передбаченому для її видачі та оновлення. 4.6. Заміна картки, виданої іншою Договірною Стороною ЄУТР внаслідок зміни країни проживання, здійснюється відповідно до процедури видачі нової картки. При цьому Центр з видачі карток Компетентного органу на заміну попередньої картки видає нову, а попередню картку відправляє до відповідного Компетентного органу Договірної Сторони ЄУТР, що її видала, із зазначенням причини заміни. 4.7. Інформація про викрадені або втрачені картки розміщується на веб-сайтах Компетентного органу та Центру з видачі карток Компетентного органу. 4.8. Заміна карток проводиться протягом 20 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви. 4.9. Строк дії картки, яка видається на заміну попередньої, обчислюється з дня видачі попередньої картки. Якщо до закінчення строку дії картки залишилося менше 6 місяців, Центр з видачі карток Компетентного органу видає картку на новий строк. 4.10. У разі наявності дефекту картки та/або її роботи зі збоями проводиться перевірка картки. За відсутності зовнішніх пошкоджень заміна картки здійснюється безкоштовно протягом 20 робочих днів. V. Порядок анулювання дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) 5.1. Центр з видачі карток Компетентного органу протягом строку дії картки анулює дію картки у разі виявлення контролерами під час здійснення ними заходів державного контролю фактів: підробки картки; використання картки особою, яка не є її власником; отримання картки на підставі недостовірної інформації, зазначеної в заяві, та/або підроблених документів. 5.2. Інформація про анулювання дії карток доводиться до відома Компетентних органів Договірних Сторін ЄУТР та розміщується на веб-сайтах Центру з видачі карток Компетентного органу та Компетентного органу. 5.3. Спірні питання щодо видачі карток розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства. Директор Департаменту  автомобільного транспорту Д. Петухов