Статут АсМАП України

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Конференції Учасників АсМАП України

Протокол № 30

від 24 травня 2013 року

 

Статут

Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України

(АсМАП України)

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 16307261

2013 р.

1. Загальні положення

1.1. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП України) (далі – Асоціація) є договірним об’єднанням, яке створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися для роботи, в тому числі в системі МДП, і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Асоціація створена для сприяння розвитку перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, в тому числі у міжнародному сполученні, представлення інтересів своїх Учасників в органах державної влади, міжнародних організаціях, захисту прав Учасників, забезпечення зв’язків з громадськістю.

1.3. АсМАП України є гарантійним об’єднанням, господарською, недержавною, добровільною асоціацією, яка об’єднує суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності (далі – Учасники), які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів, в тому числі у міжнародному сполученні, згідно з чинним законодавством України.

Асоціація не має в якості основної мети діяльності отримання прибутку і не розподіляє його між Учасниками, а виконує функцію гарантійного об’єднання, передбачену Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із використанням книжки МДП 1975 року (далі – Конвенція МДП 1975 року) та забезпечує діяльність міжнародної гарантійної ланки на території України.

1.4. Участь в Асоціації не обмежує її Учасників в комерційній, громадській та будь-якій іншій діяльності, що не заборонена законодавством.

1.5. Асоціація є юридичною особою, має свій баланс, печатку, штампи, символіку, відкриває рахунки в банках, працює на умовах госпрозрахунку або самоокупності. Асоціація володіє майном на правах власності, може від свого імені набувати права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.6. Асоціація має право утворювати унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути Учасником (засновником) господарських товариств.

1.7.Прибуток, отриманий Асоціацією, за рішенням Ради, направляється на стабілізацію гарантії допуску до системи МДП та виконання Асоціацією статутної діяльності.

1.8. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язання її Учасників, крім випадків, прямо встановлених чинним законодавством України.

1.9. Учасники не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації, крім випадків, прямо встановлених чинним законодавством України.

1.10. Асоціація відповідає за свої зобов’язання власним майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

1.11. Асоціація має повну назву:

українською мовою – «Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України», скорочено – АсМАП України;

англійською мовою – «Association of International Road Carriers of Ukraine», скорочено – AsMAP UA.

2. Основні принципи діяльності та завдання Асоціації

2.1. Асоціація діє на підставі та у повній відповідності до Конвенції МДП 1975 року і Посібника МСАТ для Асоціацій, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. Асоціація у своїй діяльності керується також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими документами, що затверджуються органами управління Асоціації відповідно до їхньої компетенції на основі таких принципів:

2.1.1. законності;

2.1.2. компромісного вирішення питань з урахуванням спільних інтересів Учасників Асоціації;

2.1.3. довіри та взаємодопомоги у стосунках між Учасниками Асоціації;

2.1.4. обов’язкового виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

2.2. Основні завдання Асоціації:

2.2.1. захист прав та інтересів Учасників Асоціації, забезпечення правових гарантій їх діяльності;

2.2.2. задоволення господарських потреб Учасників Асоціації;

2.2.3. координація господарської діяльності Учасників Асоціації, яка пов’язана з міжнародними перевезеннями вантажів у відповідності до Конвенції МДП 1975 року;

2.2.4. надання гарантій, що покривають відповідальність перевізників перед компетентними органами за транспортні операції, які виконуються на території України у відповідності до Конвенції МДП 1975 року з використанням книжок МДП;

2.2.5. представлення інтересів Учасників Асоціації та відстоювання їх прав у Міжнародному Союзі Автомобільного Транспорту (МСАТ) та інших національних і міжнародних організаціях;

2.2.6. сприяння створенню правової бази по організації міжнародних перевезень вантажів та пасажирів;

2.2.7. професійна підготовка й перепідготовка водіїв, спеціалістів, керівників, які зайняті в галузі міжнародних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування;

2.2.8. надання своїм Учасникам аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної інформації з питань міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів, транспортно-експедиторського обслуговування;

2.2.9. встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між Учасниками Асоціації, забезпечення дотримання Кодексу професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

2.2.10.надання різних послуг, у т.ч. страхових, маркетингових, консалтингових, агентських, посередницьких, консультаційних, юридичних, представницьких, рекламних.

2.3. Для виконання зазначених завдань Асоціація:

2.3.1. розробляє і вносить пропозиції та зауваження до органів державної влади під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються статутної діяльності Асоціації;

2.3.2. підтримує і розвиває ділові контакти з органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. співпрацює з центральними органами виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту;

2.3.4. співпрацює із засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційні бюлетені, нормативно-довідкові видання з питань діяльності Асоціації та її Учасників, створює і підтримує власні засоби масової інформації;

2.3.5. здійснює інформаційне забезпечення Учасників про умови перевезення вантажів та пасажирів та їх зміни;

2.3.6. здійснює господарську діяльність у відповідності до покладених на Асоціацію завдань;

2.3.7. надає консультації та допомогу Учасникам Асоціації у справах, що стосуються міжнародних перевезень, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

2.3.8. самостійно або спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями організовує конференції, семінари, заходи з обміну досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

2.3.9. вивчає і поширює досвід, надає рекомендації щодо ефективного виконання міжнародних перевезень;

2.3.10. залучає Учасників Асоціації до участі в заходах, які проводяться органами державної влади, Міжнародним Союзом Автомобільного Транспорту (МСАТ) або національними та іноземними організаціями, з метою розвитку ділових стосунків;

2.3.11. визначає потреби Учасників Асоціації в іноземних дозволах для здійснення міжнародних перевезень територіями іноземних країн вантажним і пасажирським автомобільним транспортом та бере участь у підготовці і проведенні міжурядових переговорів по встановленню квоти таких дозволів;

2.3.12. забезпечує Учасників Асоціації книжками МДП та іншими митними документами, необхідними для здійснення міжнародних автомобільних перевезень;

2.3.13. несе відповідальність перед МСАТ та Міністерством доходів і зборів України за кожну книжку МДП, видану Міжнародним союзом автомобільного транспорту будь якому об’єднанню - члену МСАТ,що використовується на території України.

2.4. Асоціація має право:

2.4.1. укладати з суб’єктами господарювання і фізичними особами в Україні та за її межами угоди, пов’язані з діяльністю Асоціації;

2.4.2. займатися зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення Учасників Асоціації книжками МДП та іншими митними документами і наданням послуг Учасникам Асоціації щодо представлення їх інтересів в міжнародних організаціях;

2.4.3. надавати Учасникам Асоціації необхідні послуги, пов’язані з представництвом їх інтересів перед третіми особами;

2.4.4. входити до складу міжнародних автомобільних об’єднань країн Європи і світу, співпрацювати з аналогічними об’єднаннями членів МСАТ;

2.4.5. організовувати курси і навчальні центри з підготовки та підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, водіїв, а також консультативні та інформаційні служби;

2.4.6. займатися рекламно-інформаційною діяльністю;

2.4.7. направляти працівників Асоціації та інших відомств у відрядження по країні та за кордон і приймати представників іноземних фірм та організацій для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації;

2.4.8. оскаржувати в установленому порядку дії та бездіяльність державних, інших органів і організацій, що порушують права або законні інтереси Асоціації та її Учасників;

2.4.9. виплачувати членські внески МСАТ та іншим організаціям, членом яких є АсМАП України;

2.4.10. з метою захисту економічних інтересів Учасників Асоціації запроваджувати та здійснювати заходи збереження конфіденційної інформації та захисту відомостей, що складають комерційну таємницю, згідно з чинним законодавством України.

3. Участь в Асоціації

3.1. Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти господарювання діяльності всіх форм власності, а також, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески за надані послуги й інші платежі.

3.2. В Асоціації встановлюється три категорії Учасників:

3.2.1. допущені до системи МДП, з правом вирішального голосу (дійсні Учасники Асоціації);

3.2.2. допущені до системи МДП, з правом дорадчого голосу (асоційовані Учасники Асоціації);

3.2.3. з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП (асоційовані Учасники Асоціації).

Всі Учасники Асоціації сплачують членські внески в порядку та розмірах, що розглядаються Радою Асоціації та затверджуються Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

3.3.Прийняття в асоційовані Учасники Асоціації здійснюється Президентом Асоціації на підставі письмової заяви перевізника та пропозицій Ради регіону.

3.4. Усі новоприйняті Учасники Асоціації отримують статус Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу. Перехід в Учасники Асоціації з правом вирішального голосу здійснюється за умови перебування у статусі Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу терміном щонайменше 12 місяців.

3.4.1. Учасники Асоціації, які не працюють в системі МДП отримують виключно статус Учасника з правом дорадчого голосу.

3.5. З Асоціації може бути виключено її Учасника на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) у випадку(ах):
-одноразового грубого порушення (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-якого положення Статуту або іншого внутрішнього нормативного документу Асоціації;
-невиконання рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або її Ради;
-вчинення дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів), в тому числі, але не виключно, розповсюдження неправдивої інформації про діяльність Асоціації;
-порушують Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України;
-ведуть до розколу Асоціації та розподілу майна;
-завдають моральну та матеріальну шкоду системі МДП, Асоціації або її Учаснику(ам);
-несплати без поважних причин протягом року встановлених членських внесків або інших обов’язкових платежів;
-припинення діяльності Учасника Асоціації добровільно або на підставі рішення суду;
-подання заяви за власним бажанням про виключення з Учасників Асоціації.

3.5.1. Виключення Учасника з Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) її Учасників за поданням Президента Асоціації або Ради регіону, погоджених Радою Асоціації.

3.6. Учасник Асоціації з правом вирішального голосу переводиться у категорію асоційованого Учасника Асоціації, за поданням Президента Асоціації або Ради регіону, на підставі рішення Ради Асоціації у випадку(ах):
-не прийняття без поважних причин участі у Регіональних зборах два і більше разів;
-не здійснення міжнародних перевезень вантажів по системі МДП більше 12 місяців;
-одноразового грубого порушення (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-якого положення Статуту або іншого внутрішнього нормативного документу Асоціації;
-невиконання рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або її Ради;
-вчинення дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів), в тому числі, але не виключно, розповсюдження неправдивої інформації про діяльність Асоціації;
-порушують Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України;
-ведуть до розколу Асоціації та розподілу майна;
-завдають моральну та матеріальну шкоду Асоціації або її Учаснику(ам);
-несплати без поважних причин протягом року встановлених членських внесків або інших обов’язкових платежів.

3.7. Учасники Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника суб’єкта підприємницької діяльності – Учасника Асоціації.

3.8. Рішення про прийняття перевізника в Учасники Асоціації, допущеного до роботи в системі МДП, з правом вирішального голосу приймає Рада Асоціації за поданням Президента Асоціації та пропозицій Ради регіону.

4.Права та обов’язки Учасників Асоціації

4.1. Учасники Асоціації мають право:

4.1.1. брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради відповідного регіону та Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її Учасників;

4.1.2. користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що надає Секретаріат Асоціації;

4.1.3. добровільно вийти з Учасників Асоціації, письмово попередивши Президента Асоціації про це не пізніше, ніж за три місяці, або тимчасово призупинити свою участь в Асоціації на період не менше 12 місяців згідно із заявою встановленого зразку. В цей період перевізник не користується послугами Асоціації, не сплачує членських внесків і не має права вирішального голосу.

4.2. Учасники Асоціації з правом вирішального голосу мають право:

4.2.1. обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них;

4.2.2. брати участь у Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації та голосувати;

4.2.3. обирати делегатів на Конференцію, що прирівнюється до Загальних Зборів Учасників Асоціації, за квотою, встановленою цим Статутом;

4.2.4. подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації у порядку, встановленому Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації;

4.2.5. користуватися послугами, які надаються Асоціацією;

4.2.6. входити до складу регіональних об’єднань перевізників;

4.2.7. одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади.

4.3. Учасники Асоціації зобов’язані:

4.3.1. виконувати вимоги Статуту Асоціації, положення внутрішніх нормативних документів та рішень органів управління Асоціації, обов‘язкових до виконання Учасниками АсМАП України;

4.3.2. брати активну участь у реалізації основних напрямків та завдань Асоціації;

4.3.3. сприяти розвитку співпраці між Учасниками Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання рішень Третейського Суду Асоціації та взаємних зобов’язань;

4.3.4. вчасно сплачувати членські внески та оплачувати послуги, які надає Секретаріат Асоціації, а також перераховувати кошти у спеціальні фонди Асоціації, що створені за рішенням Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, виконувати інші матеріальні зобов’язання, які випливають з діяльності Асоціації;

4.3.5. своєчасно й оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів, тощо.

4.4.Нагородження та вручення відзнак Учасникам Асоціації здійснюється відповідно до Положення про нагороди та відзнаки Асоціації, яке затверджується Радою Асоціації.

5.Органи управління та контролю Асоціацією

5.1. Управління Асоціацією здійснюють:

5.1.1. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації;

5.1.2. Рада Асоціації;

5.1.3. Президент Асоціації.

5.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

5.3. Виконавчим органом Асоціації є Секретаріат Асоціації.

5.4. Вищим органом Асоціації є Загальні Збори (Конференція) дійсних Учасників Асоціації, які проводяться згідно з Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

5.5. Загальні Збори дійсних Учасників Асоціації проводяться кожного п’ятого року закінчення повноважень обраного Президента Асоціації. Конференція дійсних Учасників Асоціації проводиться кожного року між Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації.

5.6. Конференція за підсумками фінансово-господарської діяльності прирівнюється до Загальних Зборів Учасників Асоціації, проводиться у 2 кварталі поточного року згідно з Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, і рішення Конференції є обов’язковими для всіх Учасників Асоціації.

5.7. Делегати на Конференцію обираються із числа дійсних Учасників Асоціації Регіональними зборами дійсних Учасників Асоціації за квотою – від 5 Учасників 1 делегат.

5.8. Рішення про скликання позачергових або повторних Загальних Зборів (Конференції) дійсних Учасників Асоціації приймає Рада Асоціації протягом 10 днів після перевірки отриманих матеріалів та письмової пропозиції від:

5.8.1. 1/3 Учасників Асоціації з правом вирішального голосу або;

5.8.2. Більшості членів Ревізійної комісії або;

5.8.3. 2/3 членів Ради Асоціації.

5.9. Рада Асоціації перевіряє отримані матеріали (списки) щодо правомірності скликання Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, і в разі їх підтвердження, зобов’язана скликати позачергові або повторні Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації згідно встановленого Регламенту.

5.10. У випадку, коли Рада Асоціації безпідставно не скликає у встановлений термін позачергові або повторні Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації, Загальні Збори (Конференція) скликаються за рішенням 1/3 Учасників Асоціації з правом вирішального голосу чи більшості членів Ревізійної комісії з дотриманням процедури, встановленої Регламентом.

5.11. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини Учасників Асоціації з правом вирішального голосу або делегатів Конференції.

5.12. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації про затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень приймаються 3/4 голосів з числа присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних Учасників Асоціації або делегатів.

5.12.1. Рішення Загальних Зборів Учасників Асоціації про припинення діяльності або реорганізацію Асоціації приймаються 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

5.13. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних Учасників Асоціації.

5.14. До компетенції Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації належить:

5.14.1. затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;

5.14.2. затвердження рішень Ради Асоціації про виключення з Асоціації її Учасника;

5.14.3. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Асоціації;

5.14.4. розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;

5.14.5. затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;

5.14.6.делегування Раді Асоціації або Президенту Асоціації певної частини повноважень, належних Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації;

5.14.7.затвердження розміру та терміну сплати членських внесків, встановлених Радою Асоціації;

5.14.8. прийняття рішення про надання згоди на вступ до МСАТ іншим об’єднанням автоперевізників України;

5.14.9. затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів, які були прийняті Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

5.14.10. затвердження Положень про почесні звання Учасників Асоціації.

5.15. До виключної компетенції Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації належить:

5.15.1. обрання Президента Асоціації;

5.15.2. реорганізація або припинення діяльності Асоціації.

6. Рада Асоціації

6.1.У період між Загальними Зборами (Конференціями) Учасників Асоціації вищим органом управління Асоціації є Рада Асоціації, яку очолює Голова Ради – Президент Асоціації і яка діє на підставі Статуту та внутрішніх нормативних документів Асоціації, затверджених Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

6.2. Для виконання покладених на неї завдань Рада Асоціації:

6.2.1. скликає чергові (позачергові або повторні) Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації, визначає порядок денний, час і місце проведення;

6.2.2. вносить на розгляд Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації проект основних напрямків діяльності Асоціації;

6.2.3. здійснює контроль за виконанням Секретаріатом рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;

6.2.4. реалізує рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації;

6.2.5.приймає рішення про перехід асоційованих Учасників в категорію дійсних Учасників Асоціації;

6.2.6.приймає рішення про переведення дійсних Учасників Асоціації у відповідну категорію асоційованих Учасників Асоціації;

6.2.7.приймає рішення про доцільність участі Асоціації в організаціях, діяльність яких відповідає статутним завданням;

6.2.8.приймає рішення про будівництво, відчуження майна, отримання кредитів, придбання або відчуження акцій і інших цінних паперів;

6.2.9.розглядає та затверджує кошторис фінансово-господарської діяльності Асоціації, про що інформує Загальні Збори (Конференцію) Учасників АсМАП України;

6.2.10. встановлює розмір посадового окладу Президента Асоціації;

6.2.11.встановлює розмір та термін сплати членських внесків з наступним затвердженням їх Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

6.2.12. сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

6.2.13.виконує інші повноваження, передбачені Положенням про Раду Асоціації.

6.3.Член Ради Асоціації виконує свої повноваження до першого засідання новообраної Ради Асоціації.

6.4.Витрати членів Ради, пов’язані з виконанням ними функцій членів Ради Асоціації, як органу управління, покладаються на Асоціацію.

6.5.Члени Ради Асоціації мають право на винагороду.

6.6.Рада регіону діє на підставі та у відповідності Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Асоціації.

7. Президент Асоціації

7.1. Голова Ради - Президент Асоціації обирається Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації строком на п’ять років і є підзвітним Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації та Раді Асоціації.

7.1.1. Президент Асоціації виконує свої повноваження до обрання нового Президента Асоціації.

7.2. Вибори Президента Асоціації вважаються такими, що відбулися, якщо за його кандидатуру в першому турі проголосує 50% + 1 голос присутніх на правомочних Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

7.3. У разі не обрання Президента Асоціації проводиться другий тур голосування, на який вносяться дві кандидатури, що набрали найбільшу кількість голосів у попередньому турі виборів. Президент вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість представлених на Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

7.4. Особа, яка обрана на посаду Президента Асоціації, не може одночасно займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, пов’язаною з міжнародними перевезеннями.

7.5. Президент Асоціації є Головою Конференції Учасників Асоціації, Головою Ради Асоціації, очолює виконавчий орган Асоціації і в своїй діяльності:

7.5.1. організовує виконання рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;

7.5.2. представляє Асоціацію в органах державної влади, громадських і міжнародних організаціях;

7.5.3. сповіщає Учасників Асоціації про дату, час і місце проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації та їх порядок денний не пізніше, як за 45 днів до їх скликання;

7.5.4. веде переговори від імені Асоціації з іноземними партнерами та відповідними Асоціаціями країн - учасниць Конвенції МДП 1975 року;

7.5.5. укладає від імені Асоціації без довіреності договори (контракти) та інші юридичні акти;

7.5.6. видає довіреності на одержання матеріальних цінностей, а також на представлення інтересів Асоціації в судах та інших установах, підприємствах, організаціях, тощо;

7.5.7. у межах затвердженого кошторису визначає структуру, чисельність штату, посадові оклади працівників виконавчого органу Асоціації;

7.5.8. приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи, накладення стягнень та преміювання працівників виконавчого органу Асоціації;

7.5.9. відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;

7.5.10. організовує бухгалтерський облік та звітність Асоціації;

7.5.11. видає накази, інструкції та інші документи з питань, що належать до його компетенції;

7.5.12. приймає рішення щодо пред’явлення від імені Асоціації претензій і позовів до суб’єктів господарювання та фізичних осіб як в Україні, так і за її межами;

7.5.13. вживає заходів щодо збереження майна Асоціації;

7.5.14. розпоряджається коштами та майном Асоціації, у межах та порядку, визначеному Статутом;

7.5.15. підписує зміни та доповнення до Статуту Асоціації, які прийняті Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

7.5.16.приймає рішення про нагородження.

7.5.17.вносить подання про накладення стягнень на Учасників Асоціації за порушення ними Кодексу професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

7.6. Президент розпоряджається коштами Асоціації в рамках цього Статуту, кошторису та основних напрямків діяльності АсМАП України, затверджених Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації, і забезпечує необхідні фінансові операції по господарських зобов'язаннях, передбачених Конвенцією МДП 1975 року. На операції з майном, що належить Асоціації, потрібна згода Ради Асоціації.

7.7. Президент Асоціації не має права без погодження з Радою Асоціації вирішувати питання, пов’язані з вже набутими Асоціацією корпоративними правами.

7.8.Президент Асоціації має право приймати рішення про проведення Регіональних зборів.

8. Ревізійна комісія

8.1. Ревізійна комісія Асоціації є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

8.2. Ревізійну комісію обирають Загальні Збори (Конференція) дійсних Учасників Асоціації з числа керівників суб’єктів господарювання – дійсних Учасників Асоціації, рекомендованих Регіональними зборами Учасник в кількості п’яти осіб строком на п’ять років.

8.3. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії зі складу її членів.

8.4. Ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна тільки Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації .

8.5. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки виконання витрат кошторису Асоціації.

8.6. Чергові перевірки виконання кошторису, Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Асоціації за рік.

8.7. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

8.7.1. на вимогу 1/3 дійсних Учасників Асоціації;

8.7.2. за рішенням Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або Ради Асоціації, прийнятими у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію;

8.7.3. за власною ініціативою.

8.8. При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні безперешкодно надаватися бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Асоціації, стосовно фінансово-господарської діяльності.

8.9. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом та балансом.

8.10. Більшість членів Ревізійної комісії мають право у порядку, встановленому Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, звернутися до Ради Асоціації про скликання позачергових Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, якщо виникла загроза інтересам Учасників Асоціації або нею виявлені допущені посадовими особами Асоціації зловживання.

8.11. Ревізійна комісія зобов’язана протягом 10 днів після закінчення перевірки ознайомити Президента та Раду Асоціації про підсумки проведеної перевірки.

8.12. Члени Ревізійної комісії не мають право розголошувати матеріали перевірок до їх розгляду Радою Асоціації.

8.13. Члени Ревізійної комісії мають право на винагороду за роботу. Розмір винагороди затверджується Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

9.Секретаріат Асоціації

9.1.Секретаріат Асоціації є виконавчим органом і забезпечує поточну діяльність Асоціації.

9.2. Секретаріат Асоціації складається з трудового колективу Асоціації – громадян, що беруть участь своєю працею у її діяльності на основі трудового договору (контракту).

9.3. Загальне керівництво роботою Секретаріату здійснює Президент Асоціації.

9.4. Секретаріат Асоціації діє на підставі Положень про департаменти і відділи та посадових інструкцій.

9.5. Працівники Секретаріату мають право приймати участь на Регіональних зборах, засіданнях Рад регіонів, Раді Асоціації та Загальних зборах (Конференції) Учасників Асоціації, тощо.

9.6. Трудові стосунки з працівниками Асоціації, включаючи прийняття на роботу та звільнення, робочий час та час відпочинку, оплату праці, гарантії та компенсації регулюються чинним законодавством України, колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами (контрактами) з працівниками Асоціації, які укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Фінанси та майно Асоціації

10.1. Кошти Асоціації утворюються за рахунок:

10.1.1. членських внесків;

10.1.2. оплати послуг, що надаються Асоціацією;

10.1.3.плати за проведення Асоціацією заходів;

10.1.4.інших надходжень, отриманих на підставах, незаборонених чинним законодавством України.

10.2. Кошти, що вносяться Учасниками Асоціації - гарантійному об’єднанню у відповідності до вимог Конвенції МДП 1975 року як фінансова гарантія для допуску до системи МДП, не можуть витрачатись Асоціацією на цілі, прямо не передбачені гарантійними зобов’язаннями згідно з Конвенцією МДП 1975 року. Контроль за виконанням цього положення покладається особисто на Президента Асоціації.

10.3. Майно Асоціації складається з основних виробничих фондів та іншого майна, яке знаходиться на балансі Асоціації.

11.Комерційна таємниця та конфіденційна інформація

11.1. Комерційну таємницю Асоціації становлять відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Асоціації, визначену Переліком,затвердженим Радою АсМАП України, що не є державною таємницею,розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди її інтересам.

11.2. Конфіденційна інформація Асоціації – відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

11.3. Порядок забезпечення, збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Асоціації визначається у відповідному Положенні, що затверджується Радою Асоціації.

12.База персональних даних Асоціації

12.1. Асоціація є володільцем бази персональних даних відповідно до чинного законодавства України та Положення про базу персональних даних, затвердженого Радою АсМАП України.

12.2. Мета обробки персональних даних, інформація про базу даних, права та обов’язки суб’єктів персональних даних, порядок обробки персональних даних визначається у відповідному Положенні, що затверджується Радою АсМАП України.

13. Припинення діяльності Асоціації

13.1. Діяльність Асоціації припиняється згідно з чинним законодавством України шляхом реорганізації або припинення діяльності Асоціації.

13.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації. Всі права та обов’язки Асоціації переходять до її правонаступників згідно з чинним законодавством України.

13.3. Припинення діяльності Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації, рішенням суду та на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

13.4.Припинення діяльності Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами Учасників Асоціації, а у випадках припинення діяльності Асоціації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.5.Ліквідаційна комісія з дня призначення перебирає на себе повноваження по управлінню справами Асоціації і у десятиденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про припинення діяльності Асоціації в одному з офіційних (державному і місцевому) органів преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Асоціації третім особам, а також її Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам Учасників Асоціації, органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.6.Грошові кошти, що належать Асоціації, включаючи виручку від розпродажу її майна при припиненні діяльності, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між дійсними Учасниками Асоціації пропорційно їх членським внескам.

13.7. Майно, передане Асоціації в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди чи компенсації.

13.8.Припинення діяльності Асоціації вважається завершеним, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про її припинення.

 

Президент АсМАП України   Л.М. Костюченко

Останні новини

Щодо оприлюднення проекту наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по тери

Шановні перевізники! Міністерство інфраструктури України оприлюднило на своєму офіційному сайті 09.08.2018 для публічного обговорення проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, обміну та обліку» http://mtu.gov.ua/news/30060.html Активну участь у підготовці цього проекту наказу приймали також фахівці АсМАП України. Проект наказу розроблено з метою впровадження попереднього електронного замовлення через електронну інформаційну систему дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, спрощення процедури отримання дозволів, підвищення прозорості процесу їх оформлення та зменшення корупційних ризиків. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації ознайомитись з проектом зазначеного наказу та надсилати зауваження та пропозиції до проекту цього акту (в разі наявності) на адресу Міністерства інфраструктури України та АсМАП України.  

Щодо відповідальності вантажовласника за перевантаження транспортного засобу

            Шановні учасники Асоціації! Під час проведення Регіональних зборів учасників АсМАП України у 2018 році виникали питання стосовно відповідальності вантажовласника та відшкодування ним коштів за перевантаження транспортного засобу. Варто зазначити, що Асоціація вже надавала роз’яснення з цих питань, які були розміщенні на сайті 03.07.2015 та 04.12.2015 року. Разом з тим акцентуємо Вашу увагу на тому, що другим абзацом пункту 28 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879, передбачено, що перевізник має право на відшкодування вантажовідправником чи замовником коштів, внесених у рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу. Також пунктом 40 цього Порядку передбачається, що відповідальність за збитки, завдані власникові великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу чи вантажу, а також третім особам у зв'язку із забороною руху внаслідок невідповідності фактичної ваги вантажу даним, зазначеним у товарно-транспортній документації, несе вантажовідправник. Крім того зазначаємо, що відповідно до статті 7 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) відправник несе відповідальність за всі витрати, шкоду і збитки, заподіяні перевізнику внаслідок неточності або недостатності даних, вказаних у вантажній накладній, зокрема, ваги вантажу (підпункт h) пункту 1 статті 6 Конвенції). З метою уникнення непорозумінь між перевізником та вантажовідправником, радимо Вам під час укладання договорів про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом із замовником послуг на перевезення (відправник, експедитор, одержувач) враховувати зазначену норму. Проект договору Юридичний відділ Асоціації рекомендував для використання у роботі на сайті 13.01.2012. У разі, якщо у договорі не передбачена норма щодо відшкодування замовником коштів за перевантаження транспортного засобу, як варіант, пропонуємо робити відповідний запис у пункті 18 CMR про перевищення нормативних вагових та/або габаритних параметрів вантажу, прийнятого до перевезення, з метою зняття відповідальності у подальшому з перевізника. Просимо взяти зазначену інформацію до використання у роботі. Департамент транспортної політики  

Щодо можливих проблем при перетині державного кордону Республіки Польща

 За неофіційною інформацією, співробітники Прикордонної варти та Митно-фіскальної служби Польщі приєднались до всепольської акції протесту, оголошеної Федерацією професійних союзів силових структур. Таким чином, з початку серпня поточного року польськими контролюючими органами можливе застосування «італійського страйку», який полягає в прискіпливому виконання службових обов’язків, що може створити затримки підчас перетину державного кордону Республіки Польща. У разі отримання уточненої інформації додатково повідомимо. Для врахування при плануванні перевезень. Департамент супроводження Конвенції МДП  

Щодо проведення онлайн конференції за участі представників Міністерства інфраструктури України, АсМАП України та Міністерства ін

Шановні перевізники! 20 липня поточного року в приміщеннях АсМАП України та Посольства України в Італії відбулася онлайн конференція за участі представників Міністерства інфраструктури України, АсМАП України, Міністерства інфраструктури Італійської Республіки, митних експертів та представників Торгово-промислової палати Італії щодо узгодження домовленостей, котрі було досягнуто під час останніх засідань Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Було організовано skype включення з метою обговорення наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 953 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП». Цей наказ містить Розділ VII стосовно особливостей здійснення перевезень вантажів з використанням книжки МДП на умовах договору субпідряду. Положеннями цього розділу внесені зміни щодо застосування положень конвенції МДП відповідно до зобов’язань української сторони, зазначених у Протоколі засідання українсько-італійської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень від 7-8 липня 2015 року. Ці зміни дадуть можливість італійським та українським перевізникам виконувати спільно перевезення між Україною та Італією за рахунок заміни тягача (італійського на український або навпаки) на певному відрізку перевезення. А це дасть змогу підвищити транспортну активність італійських перевізників відповідно до побажань італійської Сторони. Крім того, за умови остаточного врегулювання цього питання італійська сторона має збільшити річну квоту італійських універсальних дозволів для української сторони на 2000 штук. Італійські колеги після надання всіх роз’яснень Українською стороною працюють над узгодженням позиції Міністерства інфраструктури Італійської Республіки з усіма зацікавленими органами. Вирішення даного питання і прийняття остаточного рішення очікується до жовтня місяця поточного року до проведення чергового засідання українсько-італійської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації прийняти до відома та використання в роботі надану інформацію.   Департамент транспортної політики      

Щодо обмежень перетину державного кордону Російської Федерації

  Шановні учасники Асоціації! За неофіційною інформацією, з 1 серпня поточного року пропуск громадян третіх країн, що не входять до Союзної держави Росії і Білорусії, в тому числі водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, через російсько-білоруський кордон буде припинений. Прикордонній службі РФ доручено забезпечити реалізацію Федерального закону «Про державний кордон Російської Федерації» під час пропуску іноземних громадян через російсько-білоруський кордон. Відповідно до Закону всі категорії іноземних громадян можуть прибувати в Російську Федерацію і виїжджати з Російської Федерації через багатосторонні (двосторонні) пункти пропуску, відкриті для міжнародних сполучень. На російсько-білоруському кордоні таких пунктів пропуску немає, тому перетинати її на автомобільному транспорті можуть тільки громадяни Союзної держави Росії і Білорусії. Асоціація звернулась за роз’ясненнями стосовно зазначених дій РФ. Після отримання інформації додатково повідомимо. Пропонуємо врахувати при плануванні перевезень. Департамент супроводження Конвенції МДП

Останні статті

Німеччина. Щодо збільшення мережі федеральних доріг, що підлягають обкладенню дорожнім збором

Шановні перевізники! Починаючи з 1 липня 2018 року мережа автомобільних доріг, що підлягає обкладенню дорожнім збором, буде розширена і буде включати в себе всі дороги федерального підпорядкування: це означає, що вона збільшиться до приблизно 40 000 км доріг федерального підпорядкування. Для справляння дорожніх зборів в такий значно розширеною мережі компанія Toll Collect технічно удосконалила свою систему справляння дорожнього збору. Більш детальну інформацію російською мовою можна почитати тут. Департамент транспортної політики  

Гуманітарна допомога Мар'їнській ЦРБ

 Днями за активної участі волонтерів – міжнародних автоперевізників в рамках стратегічної ініціативи Командування об’єднаних сил «Допомога Схід» було доставлено та передано гуманітарну допомогу до Мар'їнської ЦРЛ у м. Красногорівка. Медикаменти, засоби догляду за важкохворими та пораненими, товари гігієни для лежачих хворих та людей похилого віку – було доставлено з Франції. Разом із головою Мар’їнської райдержадміністрації, керівником районної військово-цивільної адміністрації Володимиром Морозом перевізники відвідали м. Мар’їнка, де в молодіжному центрі «Вікторія» вручили подарунки дітям – дитячу літературу українською мовою та іграшки. Очільник району Володимир Мороз висловив представникам командування об’єднаних сил, волонтерам – міжнародним автоперевізникам щиру вдячність за надану допомогу та розуміння потреб населення, що мешкає на лінії зіткнення.        

9 травня – День Перемоги!

фоторепортаж з церемонії вшанування пам’яті воїнів автомобілістів і дорожників - Переможців у Другій світовій війні (8 травня 2018 р., м. Київ)    

Щодо результатів проведення чергового засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевез

 Шановні перевізники! В додаток до інформації, розміщеної 13.04.2018 року, повідомляємо Вам, що відповідно до протоколу засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 11-12 квітня поточного року в м. Будапешт (Угорщина), квота дозволів на 2018 рік складатиме: • 1 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 17 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 5 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 8 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Для порівняння, надаємо вам інформацію про квоту угорських дозволів на 2017 рік: • 2 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 15 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 4 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 10 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Також угорська сторона повідомила, що з середини квітня набувають чинності нові спрощені правила виконання перевезень з дозволами з оплатою дорожнього збору, більш детальна інформація буде розміщена додатково після отримання всіх письмових роз’яснень від Угорської Сторони.   Департамент транспортної політики

До уваги учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей

              Шановні учасники Асоціації! Запрошуємо Вас взяти участь у щорічних звітних Регіональних зборах учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 годині за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 8 (актовий зал Морехідного училища ім.Маринеско). Порядок денний:  1. Про роботу Ради регіону учасників АсМАП України за звітний період.  2. Обговорення питань, які виносяться на Конференцію учасників АсМАП України:  - щодо результатів роботи Асоціації у 2017 році;  - щодо Основних напрямків роботи Асоціації на 2018-2019 роки;  - щодо змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Асоціації.  3. Обрання делегатів на Конференцію учасників АсМАП України.  4. Різне Просимо дійсних учасників АсМАП України взяти участь у зборах особисто. У випадку неможливості – взяти участь через довірену особу (за довіреністю встановленого зразка). Початок реєстрації учасників 26.04.2018 р. о 14.00 год. Рада регіону учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей