КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

> КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

КОДЕКС 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

Затверджено Рішенням Конференції Учасників АсМАП України 
від 24 травня 2013 р.

Учасники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України,
приймаючи до уваги ситуацію, що склалася на ринку міжнародних перевезень вантажів та пасажирів України, а саме: невиконання учасниками ринку міжнародних автомобільних перевезень зобов’язань по сплаті за послуги перевезення, використання деякими Учасниками Асоціації штучно занижених цін на послуги з міжнародного перевезення вантажів та пасажирів (ціновий демпінг), 
з метою захисту ринку послуг з надання міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів від недобросовісної конкуренції та дискримінації суб’єктів господарювання – Учасників Асоціації, розвитку сфери міжнародних автомобільних перевезень, підвищення престижу та гідності українських перевізників на міжнародному та національному рівні, 
бажаючи співпрацювати між собою на засадах взаємності, 
керуючись Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами України та міжнародно-правовими документами, 
приймають цей Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі – Кодекс професійної етики та ділової поведінки).

1. Загальні положення

1.1.Кодекс професійної етики та ділової поведінки являє собою сукупність загальних принципів професійної етики та основних правил ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі - АсМАП України/Асоціація), метою якого є узагальнення етичних норм і встановлення правил ділової поведінки Учасників Асоціації для гідного виконання ними професійної діяльності, а також сприяння укріпленню авторитету та престижу Асоціації та її Учасників.

1.2.Кодекс професійної етики та ділової поведінки спрямований на формування взаємних відносин між Учасниками Асоціації, їхніми контрагентами у сфері міжнародних автомобільних перевезень, що ґрунтуються на загальноприйнятих нормах моралі, принципах добросовісності, розумності та справедливості, взаємної поваги один до одного.

1.3.Кодекс професійної етики та ділової поведінки є обов’язковим для виконання Учасниками Асоціації.

1.4.Текст Кодексу професійної етики та ділової поведінки розміщується на офіційному веб-сайті Асоціації - http:/www.asmap.org.ua/ і вручається перевізнику (його уповноваженому представнику) під підпис. Наступні зміни та доповнення до нього, прийняті в установленому порядку, вважаються врученими Учаснику Асоціації після розміщення їх на офіційному веб-сайті Асоціації.

1.5.Кодекс професійної етики та ділової поведінки, зміни та доповнення до нього затверджуються Рішенням Загальних Зборів (Конференцією) Учасників АсМАП України.

2. Основні обов’язки Учасників Асоціації

2.1.Кодекс професійної етики та ділової поведінки передбачає прийняття всіма Учасниками Асоціації на добровільній основі наступних обов’язків:

2.1.1.Достойно нести честь і гідність українського міжнародного перевізника – Учасника Асоціації.

2.1.2.Виконувати вимоги міжнародних договорів та угод, діючого законодавства України, Статуту АсМАП України, рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників АсМАП України, рішень Ради АсМАП України та Ради Регіонів, а також інших внутрішніх нормативних документів Асоціації.

2.1.3.Сприяти підтриманню та розповсюдженню позитивного іміджу Асоціації, не чинити дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів); не розповсюджувати неправдиву інформацію про діяльність Асоціації; не чинити дій, що призводять до розколу Асоціації та наносять шкоду її майну, не завдавати моральну та матеріальну шкоду системі МДП, Асоціації або її Учаснику(ам).

2.1.4.Не укладати з контрагентами сумнівних правочинів, договорів, контрактів, угод тощо, що суперечать чинному міжнародному і національному законодавству, звичаям ділового обороту та принципам добросовісності, розумності і справедливості.

2.1.5.Дотримуватися принципів добросовісної конкуренції на ринку автотранспортних послуг та не використовувати недобросовісні форми ведення господарської діяльності, такі як:

  • ціновий демпінг;
  • умисне невиконання договірних зобов’язань, в тому числі взаєморозрахунків;
  • дискримінація ділової практики конкурента;
  • надання відомостей, що містять неправдиві дані, тощо.

2.1.6.Поважати законні права та інтереси учасників ринку міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів.

2.1.7.Дотримуватися договірних та інших зобов’язань перед Учасниками Асоціації та іншими контрагентами - резидентами / нерезидентами України, не порушувати стандартів, умов та якості товарів і послуг, що надаються.

2.1.8.Налагоджувати відкриті та добросовісні відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, контрагентами.

2.1.9.З повагою відноситися до своїх працівників, колег, партнерів.

2.1.10.Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відома під час участі перевізника в Асоціації.

2.1.11.Сприяти підвищенню кваліфікації працівників Учасника Асоціації, у тому числі, менеджерів і водіїв.

2.1.12.Сприяти розвитку співпраці між Учасниками Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань.

2.1.13.Вести чесну рекламну компанію, надавати правдиву об’єктивну та точну інформацію про товари і послуги, що пропонуються.

2.1.4.Не допускати приниження професійної гідності та авторитету своїх колег, характеризуючи їх діяльність.

2.1.15.Виступати у засобах масової інформації від імені Асоціації за попереднім погодженням з Президентом АсМАП України або Радою Асоціації.

2.1.16.Виконувати положення Кодексу професійної етики та ділової поведінки, співпрацювати з іншими Учасниками Асоціації в його безумовному застосуванні.

3. Відповідальність за порушення 
Кодексу професійної етики та ділової поведінки

3.1.За порушення Учасником Асоціації вимог Кодексу професійної етики та ділової поведінки застосовується одне зі стягнень:

  • попередження;
  • переведення із категорії дійсного до асоційованого Учасника Асоціації;
  • виключення з Учасників Асоціації.

3.2.У разі порушення Учасником Асоціації вимог Кодексу професійної етики та ділової поведінки, за поданням Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації або члена Ради АсМАП України, протягом двох місяців з дня виявлення порушення, до нього може бути застосовано:

  • попередження - на підставі рішення Ради регіону або Ради АсМАП України;
  • переведення з категорії дійсного до асоційованого Учасника Асоціації – на підставі рішення Ради АсМАП України;
  • виключення з Учасників Асоціації – на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації у порядку, передбаченому Розділом 3 Статуту Асоціації.

3.3.Якщо протягом одного місяця з дня отримання Радою регіону не буде розглянуто подання Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації щодо виявленого порушення Кодексу професійної етики та ділової поведінки перевізником цього регіону, це подання Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації розглядається Радою АсМАП України та приймається відповідне рішення в межах компетенції.

4. Прикінцеві та перехідні положення

4.1. Учасники Асоціації зобов’язані під підпис ознайомитися зі змістом Кодексу професійної етики та ділової поведінки, керуватися його положеннями в процесі здійснення професійної діяльності, вживати усі можливі заходи для дотримання його положень.

4.2. Кодекс професійної етики та ділової поведінки набирає чинності з дати його затвердження Рішенням Загальних Зборів (Конференцією) Учасників Асоціації.

 

Останні новини

Щодо ефективності використання дозволів ЄКМТ за перше півріччя 2018 року

Шановні перевізники! Державна служба України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) оприлюднила 09.08.2018 на своєму офіційному веб-сайті попередню інформацію щодо ефективності використання автоперевізниками дозволів ЄКМТ за перше півріччя 2018 року. Вище зазначену інформацію можна подивитись на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки за наступними посиланнями:http://www.dsbt.gov.ua/novyna/informaciyna-dovidka-shchodo-opracovanoyi-efektyvnosti-vykorystannya-dozvoliv-yekmt-za-pershe Також нагадуємо, що у відповідності з «Порядком проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту» (розділ VІІ, пункт 2) автомобільні перевізники, що отримали дозволи ЄКМТ, до 15 числа кожного місяця надають до Укртрансбезпеки оригінали відривних листків бортового журналу за попередній місяць. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації ознайомитися з даною інформацію, а в разі виявлення розбіжностей надати документальні підтвердження до Укртрансбезпеки для їх усунення, а також своєчасно надавати до Укртрансбезпеки оригінали відривних листків бортового журналу.      

Щодо оприлюднення проекту наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по тери

Шановні перевізники! Міністерство інфраструктури України оприлюднило на своєму офіційному сайті 09.08.2018 для публічного обговорення проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, обміну та обліку» http://mtu.gov.ua/news/30060.html Активну участь у підготовці цього проекту наказу приймали також фахівці АсМАП України. Проект наказу розроблено з метою впровадження попереднього електронного замовлення через електронну інформаційну систему дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, спрощення процедури отримання дозволів, підвищення прозорості процесу їх оформлення та зменшення корупційних ризиків. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації ознайомитись з проектом зазначеного наказу та надсилати зауваження та пропозиції до проекту цього акту (в разі наявності) на адресу Міністерства інфраструктури України та АсМАП України.  

Щодо відповідальності вантажовласника за перевантаження транспортного засобу

            Шановні учасники Асоціації! Під час проведення Регіональних зборів учасників АсМАП України у 2018 році виникали питання стосовно відповідальності вантажовласника та відшкодування ним коштів за перевантаження транспортного засобу. Варто зазначити, що Асоціація вже надавала роз’яснення з цих питань, які були розміщенні на сайті 03.07.2015 та 04.12.2015 року. Разом з тим акцентуємо Вашу увагу на тому, що другим абзацом пункту 28 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879, передбачено, що перевізник має право на відшкодування вантажовідправником чи замовником коштів, внесених у рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу. Також пунктом 40 цього Порядку передбачається, що відповідальність за збитки, завдані власникові великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу чи вантажу, а також третім особам у зв'язку із забороною руху внаслідок невідповідності фактичної ваги вантажу даним, зазначеним у товарно-транспортній документації, несе вантажовідправник. Крім того зазначаємо, що відповідно до статті 7 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) відправник несе відповідальність за всі витрати, шкоду і збитки, заподіяні перевізнику внаслідок неточності або недостатності даних, вказаних у вантажній накладній, зокрема, ваги вантажу (підпункт h) пункту 1 статті 6 Конвенції). З метою уникнення непорозумінь між перевізником та вантажовідправником, радимо Вам під час укладання договорів про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом із замовником послуг на перевезення (відправник, експедитор, одержувач) враховувати зазначену норму. Проект договору Юридичний відділ Асоціації рекомендував для використання у роботі на сайті 13.01.2012. У разі, якщо у договорі не передбачена норма щодо відшкодування замовником коштів за перевантаження транспортного засобу, як варіант, пропонуємо робити відповідний запис у пункті 18 CMR про перевищення нормативних вагових та/або габаритних параметрів вантажу, прийнятого до перевезення, з метою зняття відповідальності у подальшому з перевізника. Просимо взяти зазначену інформацію до використання у роботі. Департамент транспортної політики  

Щодо можливих проблем при перетині державного кордону Республіки Польща

 За неофіційною інформацією, співробітники Прикордонної варти та Митно-фіскальної служби Польщі приєднались до всепольської акції протесту, оголошеної Федерацією професійних союзів силових структур. Таким чином, з початку серпня поточного року польськими контролюючими органами можливе застосування «італійського страйку», який полягає в прискіпливому виконання службових обов’язків, що може створити затримки підчас перетину державного кордону Республіки Польща. У разі отримання уточненої інформації додатково повідомимо. Для врахування при плануванні перевезень. Департамент супроводження Конвенції МДП  

Щодо проведення онлайн конференції за участі представників Міністерства інфраструктури України, АсМАП України та Міністерства ін

Шановні перевізники! 20 липня поточного року в приміщеннях АсМАП України та Посольства України в Італії відбулася онлайн конференція за участі представників Міністерства інфраструктури України, АсМАП України, Міністерства інфраструктури Італійської Республіки, митних експертів та представників Торгово-промислової палати Італії щодо узгодження домовленостей, котрі було досягнуто під час останніх засідань Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Було організовано skype включення з метою обговорення наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 953 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП». Цей наказ містить Розділ VII стосовно особливостей здійснення перевезень вантажів з використанням книжки МДП на умовах договору субпідряду. Положеннями цього розділу внесені зміни щодо застосування положень конвенції МДП відповідно до зобов’язань української сторони, зазначених у Протоколі засідання українсько-італійської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень від 7-8 липня 2015 року. Ці зміни дадуть можливість італійським та українським перевізникам виконувати спільно перевезення між Україною та Італією за рахунок заміни тягача (італійського на український або навпаки) на певному відрізку перевезення. А це дасть змогу підвищити транспортну активність італійських перевізників відповідно до побажань італійської Сторони. Крім того, за умови остаточного врегулювання цього питання італійська сторона має збільшити річну квоту італійських універсальних дозволів для української сторони на 2000 штук. Італійські колеги після надання всіх роз’яснень Українською стороною працюють над узгодженням позиції Міністерства інфраструктури Італійської Республіки з усіма зацікавленими органами. Вирішення даного питання і прийняття остаточного рішення очікується до жовтня місяця поточного року до проведення чергового засідання українсько-італійської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації прийняти до відома та використання в роботі надану інформацію.   Департамент транспортної політики      

Останні статті

Німеччина. Щодо збільшення мережі федеральних доріг, що підлягають обкладенню дорожнім збором

Шановні перевізники! Починаючи з 1 липня 2018 року мережа автомобільних доріг, що підлягає обкладенню дорожнім збором, буде розширена і буде включати в себе всі дороги федерального підпорядкування: це означає, що вона збільшиться до приблизно 40 000 км доріг федерального підпорядкування. Для справляння дорожніх зборів в такий значно розширеною мережі компанія Toll Collect технічно удосконалила свою систему справляння дорожнього збору. Більш детальну інформацію російською мовою можна почитати тут. Департамент транспортної політики  

Гуманітарна допомога Мар'їнській ЦРБ

 Днями за активної участі волонтерів – міжнародних автоперевізників в рамках стратегічної ініціативи Командування об’єднаних сил «Допомога Схід» було доставлено та передано гуманітарну допомогу до Мар'їнської ЦРЛ у м. Красногорівка. Медикаменти, засоби догляду за важкохворими та пораненими, товари гігієни для лежачих хворих та людей похилого віку – було доставлено з Франції. Разом із головою Мар’їнської райдержадміністрації, керівником районної військово-цивільної адміністрації Володимиром Морозом перевізники відвідали м. Мар’їнка, де в молодіжному центрі «Вікторія» вручили подарунки дітям – дитячу літературу українською мовою та іграшки. Очільник району Володимир Мороз висловив представникам командування об’єднаних сил, волонтерам – міжнародним автоперевізникам щиру вдячність за надану допомогу та розуміння потреб населення, що мешкає на лінії зіткнення.        

9 травня – День Перемоги!

фоторепортаж з церемонії вшанування пам’яті воїнів автомобілістів і дорожників - Переможців у Другій світовій війні (8 травня 2018 р., м. Київ)    

Щодо результатів проведення чергового засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевез

 Шановні перевізники! В додаток до інформації, розміщеної 13.04.2018 року, повідомляємо Вам, що відповідно до протоколу засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 11-12 квітня поточного року в м. Будапешт (Угорщина), квота дозволів на 2018 рік складатиме: • 1 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 17 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 5 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 8 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Для порівняння, надаємо вам інформацію про квоту угорських дозволів на 2017 рік: • 2 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 15 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 4 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 10 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Також угорська сторона повідомила, що з середини квітня набувають чинності нові спрощені правила виконання перевезень з дозволами з оплатою дорожнього збору, більш детальна інформація буде розміщена додатково після отримання всіх письмових роз’яснень від Угорської Сторони.   Департамент транспортної політики

До уваги учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей

              Шановні учасники Асоціації! Запрошуємо Вас взяти участь у щорічних звітних Регіональних зборах учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 годині за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 8 (актовий зал Морехідного училища ім.Маринеско). Порядок денний:  1. Про роботу Ради регіону учасників АсМАП України за звітний період.  2. Обговорення питань, які виносяться на Конференцію учасників АсМАП України:  - щодо результатів роботи Асоціації у 2017 році;  - щодо Основних напрямків роботи Асоціації на 2018-2019 роки;  - щодо змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Асоціації.  3. Обрання делегатів на Конференцію учасників АсМАП України.  4. Різне Просимо дійсних учасників АсМАП України взяти участь у зборах особисто. У випадку неможливості – взяти участь через довірену особу (за довіреністю встановленого зразка). Початок реєстрації учасників 26.04.2018 р. о 14.00 год. Рада регіону учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей